Chráněné bydlení


Služby chráněného bydlení podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jsou poskytovány v penzionech v Šumperku, Bludově a Nových Losinách. Uživatelé služeb, zde obývají samostatné bytové jednotky, ve kterých je jim poskytovaná podpora dle nasmlouvaných úkonů. 
V chráněném bydlení vytváříme domácí a bezpečné prostředí. Podporujeme uživatele služeb, aby žili i nadále plnohodnotným životem.
Cílová skupina Chráněného bydlení
Služba je určena osobám od 50 let s chronickým onemocněním nebo tělesným postižením, kteří přes své zdravotní potíže nejsou schopni zůstat v domácím prostředí a potřebují pomoc jiné fyzické osoby.
Kapacita Chráněného bydlení
Celková kapacita služby Chráněné bydlení je 47 uživatelů
 • Šumperk – 20 míst
 • Bludov – 15 míst
 • Nové Losiny – 12 míst
Provoz Chráněného bydlení
Ubytování je uživatelům poskytováno nepřetržitě
 
Další nasmlouvané úkony jsou poskytovány v době:
 • Pracovní dny: 6:00 - 18.00 
 • Víkendy a svátky: 7:00 - 18:00 

Kde najdete naše domy Chráněného bydlení?


Co nabízíme

Našim uživatelům nabízíme individuální pomoc a podporu při péči o jejich osobu i
domácnost. Vedeme je k všestrannému rozvoji a udržení soběstačnosti. Pomáháme
uživatelům obstarat pochůzky a nákupy, které už nezvládnou vlastními silami. Snažíme
se v našich penzionech vytvářet domácí atmosféru tak, aby se zde všichni cítili příjemně
a v bezpečí.

Poskytované služby (CHB)

 1. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 
  1. pomoc s přípravou stravy,
  2. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
 2. poskytnutí ubytování: 
  1. ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti,
  2. v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
 3. pomoc při zajištění chodu domácnosti: 
  1. pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti,
  2. pomoc při údržbě domácích spotřebičů,
  3. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,
 4. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 
  1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
  2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
  3. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,
  4. podpora v oblasti partnerských vztahů,
  5. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 
  1. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
  2. podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
  3. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 6. sociálně terapeutické činnosti: 
  1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 
  1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
  2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 8. pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 
  1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
  2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
  3. pomoc při použití WC

Fakultativní služby

 1. pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu
  1. pomoc při oblékání a svlékání
  2. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 2. ostatní služby:
  1. telefonování
  2. oprava vybavení v majetku uživatele
  3. praní a žehlení ostatního prádla
  4. praní ostatního prádla
  5. žehlení ostatního prádla
  6. odvoz uživatele osobním automobilem poskytovatele
  7. dohled nad užíváním léků

Kdy vám chráněné bydlení nemůžeme poskytnout?

Pokud patříte k osobám,
    • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení 
    • které nejsou schopny pobytu v zařízení sociální služby z důvodu akutní infekční nemoci 
    • které vyžadují nepřetržitou pomoc a podporu pobytové sociální služby 
    • se závažným postižením orientace a komunikace 
    • které by z důvodu psychického onemocnění narušovaly kolektivní soužití 
    • se smyslovým postižením (nevidomí, hluchoslepí a neslyšící, které vyžadují speciální péči – znakovou řeč apod.) 
 

Úhrada za poskytované služby


Výši úhrady za poskytované činnosti stanovuje Sazebník poskytovaných služeb.
Sazebník rozlišuje platby za jednotky času nebo úkonu. Platby jsou účtovány za podle
skutečně spotřebovaného času nebo odebraných jednotek. Pokud poskytování těchto
úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se
poměrně krátí.

Sazby za fakultativní služby jsou blíže uvedeny také v Sazebníku poskytovaných
služeb.

Sazebník (CHB)

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc s přípravou stravy

 1. celodenní strava (170,- Kč/den)
 2. zajištění oběda z Nemocnice Šumperk (75,- Kč/oběd)
 3. zajištění oběda z fy. METO Šumperk (75,- Kč/oběd)
 4. pomoc s přípravou stravy (120,- Kč/hod)

Poskytnutí ubytování

 1. ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti -
  1. ubytování 1 lůžk. pokoj do 10 m2 (130,- Kč/den)
  2. ubytování 1 lůžk. pokoj nad 10- do 15 m2 (135,- Kč/den)
  3. ubytování 1 lůžk. pokoj nad 15- do 23 m2 (140,- Kč/den)
  4. ubytování 1 lůžk. pokoj nad 23 m2 (155,- Kč den)
  5. ubytování 2 lůžk. pokoj (2 osoby) (105,- Kč/den/osoba)
 2. případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla, žehlení

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 1. pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti (120,- Kč/hod)
 2. pomoc při údržbě domácích spotřebičů (120,- Kč/hod)
 3. podpora v hospodaření s penězi, včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami (120,- Kč/hod)

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny (120,- Kč/hod)
 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty (120,- Kč/hod)
 3. pomoc při použití WC 120,- Kč/hod (120,- Kč/hod)
 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační akce

 1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím (120,- Kč/hod)
 2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
  1. jednotlivec: 60,-Kč/hod
  2. skupina: 5,- Kč/hod/os. 
 3. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání (120,- Kč/hod)
 4. podpora v oblasti partnerských vztahů (120,- Kč/hod)
 5. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu (120,- Kč/hod)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 1. doprovod k lékaři, na zájmové aktivity, na úřady a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět (120,- Kč/hod)
 2. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů (120,- Kč/hod) 
 3. pomoc při obnovení nebo upevňování kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující sociální začleňování (120,- Kč/hod)


Sociálně terapeutické činnosti

sociální a terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a soc. schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob (120,- Kč/hod)

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů

 1. pomoc při komunikaci vedoucích k uplatňování práv a oprávněných zájmů (120,- Kč/hod)
 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí (120,- Kč/hod)

Fakultativní činnosti

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  1. pomoc při oblékání a svlékání (120,- Kč/hod)
  2. pomoc při podání jídla a pití (120,- Kč/hod)
 2. ostatní služby:
  1. telefon (15,- Kč/ měsíc + náklady)
  2. oprava vybavení v majetku uživatele (150,- Kč/hod)
  3. praní a žehlení ostatního prádla (50,- Kč/kg)
  4. praní ostatního prádla (40,- Kč/kg)
  5. žehlení ostatního prádla (40,- Kč/kg)
  6. odvoz uživatele osobním automobilem poskytovatele (15,- Kč/ km)
  7. dohled nad užíváním léků (2,- Kč/úkon)

Kontaktní osoby pro zájemce o službu

Sociální pracovnice - Chráněné bydlení
Bc. Pavlína Gedušová