Stížnosti, připomínky a poděkování

  1. Uživatelé, případně jejich zákonní zástupci a rodinní příslušníci, si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb, aniž by tím byli jakýmkoli způsobem ohroženi.
  2. Mimo stížnosti mohou vznášet připomínky, podněty, ale i poděkování za poskytované služby.
  3. Stížnosti se přijímají každý pracovní den v obvyklé pracovní době. Pověřenou osobou pro přijímání a sepisování stížností je manažer kvality, který vede jejich evidenci a dohlíží na jejich včasné vyřizování.
  4. K podání stížnosti nebo připomínky jsou také určeny schránky s označením, které jsou k dispozici na každém oddělení. Stížnost je možné podat i anonymně.
  5. Lhůta na vyřízení stížností je 30 dnů ode dne přijetí stížnosti nebo připomínky. Tuto lhůtu lze překročit jen ve výjimečných případech a se souhlasem ředitele zařízení.
  6. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, případně elektronicky na adresu:
reditel@socsluzby.cz
kucerova@socsluzby.cz
Tel.: Mgr. Pavla Kučerová 773779494 - manažer kvality
Tel: Ing. Jiří Gonda 602 435 282 - ředitel organizace

 
top