header

erbySociální služby pro seniory Šumperk, p.o., poskytují 3 služby pobytové: domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a chráněněné bydlení, a jednu  terénní pečovatelskou službu. Zařízení je příspěvkovou organizací s regionální působností zřízenou Olomouckým krajem.

 

Informace o poskytované službě chráněného bydlení


Místo, čas a způsob poskytnutí péče

 • Penzion chráněného bydlení Šumperk, Vančurova 37
  Penzion chráněného bydlení Bludov, Lázeňská 359
  Penzion chráněného bydlení Nové Losiny 119
 • Pobytová služba
 • Poskytována v penzionech, bytových jednotkách klientů
 • Prováděna - v pracovní dny od 6.00 - 18.00 hodin
  - o víkendech od 7.00 - 18.00 hodin
 • Platby dle stanoveného Sazebníku
 • Služby se poskytují po uzavření písemné smlouvy
 • Uživatel může službu ukončit bez udání důvodu

Můžete požádat o tyto služby

Základní činnosti:


a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
1. pomoc s přípravou stravy,
2. zajištění celodenní stravy,
b) poskytnutí ubytování:
1. ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti,
2. v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti,
2. pomoc při údržbě domácích spotřebičů,
3. podpora v hospodaření s penězi, včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností,
3. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,
4. podpora v oblasti partnerských vztahů,
5. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovod k lékaři, na zájmové aktivity, na úřady a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
2. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
3. pomoc při obnovení nebo upevňování kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
g) sociálně terapeutické činnosti:
sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání os. záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucích k uplatňování práv a oprávněných zájmů
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí


Fakultativní služby:

a) pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu
1. pomoc při oblékání a svlékání
2. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
b) ostatní služby:
1. telefon
2. zapůjčení vysavače
3. velký úklid a úklid po malování
4. vystěhování a nastěhování nábytku
5. opravy v obytné jednotce
6. pomoc při převlékání ložního prádla
7. praní a žehlení ostatního prádla
8. praní ostatního prádla
9. žehlení ostatního prádla
10. donáška stavy
11. odvoz uživatele osobním automobilem poskytovatele
12. dohled nad užíváním léků

 

Kdo může být uživatelem služeb chráněného bydlení:
Dospělí lidé s chronickým onemocněním nebo tělesným postižením, kteří i přes své zdravotní potíže nejsou schopni zůstat v domácím prostředí a potřebují pomoc jiné fyzické osoby.

Věkové vymezení:
dospělí 50 - 64 let
mladší senioři 65 - 80 let
starší senioři nad 80 let

 

Postup při jednání se žadatelem

 • Žadatel sdělí, jaké služby by potřeboval. Spolu se sociální pracovnicí chráněného bydlení je naplánují. Obdrží Sazebník služeb a informace o službě.
 • Pokud je žadatel s tímto seznámen a souhlasí, je s ním uzavřena písemná smlouva

Osobní údaje uživatele

 • Uživatel poskytne své osobní údaje ke zpracování Sociálním službám pro seniory Šumperk, p.o., službě chráněné bydlení. Smlouvy se po ukončení smluvního vztahu archivují.
 • Sociální služby pro seniory, p. o., služba chráněné bydlení se zavazují nakládat s poskytnutými údaji uživatele v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

Individuální plánování služby

Při uzavření smlouvy se spolu s uživatelem plánuje průběh služby a cíle. Cíl je to, čeho chce klient s naší pomocí dosáhnout.
Uživatel má svého klíčového pracovníka, na kterého se může vždy obrátit. Služba se plánuje v průběhu celého smluvního vztahu. Smlouvu může uživatel vypovědět kdykoli bez udání důvodu s měsíční výpovědní lhůtou. Poskytovatel jen tehdy, pokud uživatel závažným způsobem porušuje Domácí řád, nebo pominou-li důvody, pro které spadal cílové skupiny služby, nebo nevyužívá-li žádnou ze základních činností, s výjimkou ubytování, po dobu šesti měsíců.

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služeb


Podání stížnosti:
Uživatel, rodinný příslušník nebo jiná osoba pověřená uživatelem je oprávněna podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování služeb.
Stížnost může být podána ústně, písemně i anonymně. Pro zajištění anonymity je k dispozici schránka v přízemí jednotlivých penzionů. Tuto schránku vybírá sociální pracovnice služby chráněného bydlení Šumperk 1x týdně a předá ji k prošetření vedoucí sociálního úseku, o stížnosti vždy informuje také ředitele organizace.
Uživatel má právo podat ústní stížnost kterémukoliv pracovníkovi a jeho povinností je tuto skutečnost oznámit sociální pracovnici, která ji zapíše v Evidenci stížností. Každý z pracovníků je s postupem vyřizování stížnosti seznámen.
Vyřizování stížnosti:
Stížnost je předána vedoucí sociálního úseku. Ta zjistí všechny souvislosti a skutečnosti a pokud zjistí oprávněnost stížnosti, navrhne nápravná opatření, která schválí ředitel organizace.
Stížnost je vždy vyřízena písemně a to do 30 dnů od podání stížnosti.
Pokud stěžovatel není spokojen s výsledkem šetření stížnosti, má možnost odvolání k řediteli Sociálních služeb pro seniory Šumperk, Krajský úřad Olomouckého kraje (zřizovatel organizace), MPSV, nebo se obrátit na Veřejného ochránce práv.

 

Kontakty:
Adresa organizace:                Sociální služby pro seniory Šumperk,
                                            příspěvková organizace
                                            U sanatoria 25, 787 01 Šumperk
Statutární zástupce:               Ing. Anna Podhrázská
Telefonní číslo:                      583 213 935
Email:                                  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Webová stránka:                   www.socsluzby.cz, www.ddspk.cz
Datová schránka:                  swtkh5e
Adresa chráněného bydlení:   Vančurova 37, 787 01 Šumperk
Kontaktní osoba:                   Bc. Pavlína Gedušová – sociální pracovnice
Telefonní číslo:                     583 313 530, 778705674
e-mail:                                Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Informace COVID-19

covid-19

 Dokumenty organizace

logo socsl

GDPR

gdpr

Podatelna

Podatelna

Pracovní doba

 

png_clock

Projekty ESF

logo esf

Dobrovolníci

dobrovolnici

Velikost písma

Projekty

projekt_obr

Nabídka akt.činností

aktivcinnost

Datum a svátek

Dnes je: Sobota, 15 Srpen 2020
Dnes má svátek: Hana
Zítra má svátek: Jáchym

Návštěvnost

TOPlist